Absolutorium dla burmistrz Wielenia

Podczas sesji Rady Miejskiej w Wieleniu, która odbyła się 26 czerwca 2020 r. wieleńscy radni po raz kolejny opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium dla Burmistrz Wielenia Elżbiety Rybarczyk.

„Nie osiągnie nic ten, kto duma na starcie. Trzeba mieć wizję, jasno określić cele, pozyskać zasoby i działać” – mówi Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.

Konsekwentne działania w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego gminy opartego na przejrzystej gospodarce finansowej, a także wzorcowo prowadzony program rewitalizacji Wielenia, który zdobywa coraz większe uznanie na arenie nie tylko wojewódzkiej lecz również krajowej, zadecydowały o pozytywnym głosowaniu wieleńskich radnych nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrz Wielenia – Elżbiety Rybarczyk.

Rok 2019 to konsekwencja we wdrażaniu wcześniej zaplanowanych działań w najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców obszarach. Zakończona budowa Targowiska Miejskiego w Wieleniu i będąca na ukończeniu przebudowa Nowego Miasta. Trwają prace projektowe związane z budową przystani i bulwarów nadnoteckich oraz Przystanku Edukacja z kawiarenką. Plac pod budowę Mediateki z kinem oraz pracownią nowoczesnych technologii został również przekazany wykonawcy.

W tej chwili Wieleń w oczach ogólnopolskich ekspertów od rewitalizacji to nieoszlifowany diament, który z każdym rokiem nabiera kształtów i wzbudza coraz większy podziw ze względu na to, iż bez ponadstandardowego wspomagania z zewnątrz realizuje program przemiany rewitalizacyjnej miasta.

Obok rewitalizacji miały miejsce takie inwestycje jak m.in.: zakończono budowę wodociągu dla Hamrzyska i Białej wraz z modernizacją hydroforni w Rosku, na ukończeniu są prace przy budowie drogi Hamrzysko-Krucz, części ulicy Storczykowej i Fiołkowej oraz kolejne etapy budowy drogi w Marianowie i Herburtowie. Kompleksowo modernizowane są dwie sale wiejskie w Folsztynie oraz Wrzeszczynie. Wyremontowano szatnie przy salach gimnastycznych w Wieleniu i Rosku. Istotnym obszarem jest również oświata, której baza jest ciągle modernizowana i rozbudowywana. Trwa remont SP2 w Wieleniu w celu przygotowania nowej infrastruktury dla przedszkola, a jeszcze w tym roku ruszy budowa żłobka w Wieleniu. Ponadto szkoły pozyskały niezbędny sprzęt w postaci laptopów, który znacząco podniesie jakość nauczania.

Zarządzanie Gminą oparte na celach i współpracy pozostające w zgodzie ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wieleń na lata 2015-2024 zaczyna przynosić mieszkańcom wymierne korzyści.