Budzyń chce odzyskać prawa miejskie. Mieszkańcy „za”

Samorząd Gminy Budzyń podejmie dalsze kroki, zmierzające do przywrócenia Budzyniowi praw miejskich. W trwających od początku grudnia ubiegłego roku konsultacjach społecznych większość mieszkańców gminy opowiedziała się za tym, by wszcząć procedurę w tym kierunku.

To kolejny ważny krok w kierunku przywrócenia praw miejskich Budzyniowi. Przypomnijmy, że temat przywrócenia praw miejskich Budzyniowi wraca jak bumerang od wielu lat. Obecnie sprawa wygląda jednak bardzo obiecująco. Na wniosek organizacji społecznych, które wyszły z taką inicjatywą, w minionym roku Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania Budzyniowi praw miejskich. Zawiązał się też społeczny komitet wspierający to przedsięwzięcie.

Budzyń miastem już był…
Warto zaznaczyć, że Budzyń był miastem przez około 600 lat! W okresie międzywojennym, w 1934 roku, zostały mu jednak prawa miejskie odebrane.

– Mieszkańcy, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, do dziś żałują, że tak się stało. Dziś chcemy wrócić do tej wielosetletniej tradycji. Uporządkować tę sprawę – mówi Mariusz Sokołowski, wójt Gminy Budzyń. – Budzyń jest dzisiaj na takim etapie rozwoju, że wygląda lepiej niż niejedno miasteczko w północnej Wielkopolsce i szerzej – w całej Polsce. Tak naprawdę miejscowość posiada miejski charakter od wieluset lat. Mamy rynek, zwartą zabudowę, około 4,5 tysiąca mieszkańców, świetnie rozwinięty przemysł. Jesteśmy więc już dzisiaj miasteczkiem, ale ze statusem wsi… – dodaje.

Właśnie ze względu na historię tej miejscowości często mówi się dziś nie o nadaniu ale o przywróceniu Budzyniowi praw miejskich.

„Zielone światło” od mieszkańców gminy
Kolejnym, kluczowym krokiem, ku odzyskaniu praw miejskich przez Budzyń były konsultacje społeczne, w drodze których samorządowcy zapytali mieszkańców o opinię w tej sprawie. Konsultacje rozpoczęły się już 1 grudnia 2019 roku i trwały do połowy stycznia bieżącego roku.

Wyniki głosowania zostały już podsumowane. Na specjalnych ankietach mieszkańcy gminy mogli opowiedzieć się za inicjatywą przywrócenia praw miejskich Budzyniowi, przeciwko niej lub wstrzymać się od głosu. Trzeba przyznać, że konsultacje przeprowadzone zostały bardzo sumiennie.

W terminie wyznaczonym na przeprowadzenie konsultacji, aż 62. pełnomocników ds. konsultacji odwiedziło mieszkańców w celu zebrania opinii. Dodatkowo dwóch konsultantów 29 grudnia 2019 i 12 stycznia 2020 roku pełniło dyżur w Urzędzie Gminy Budzyń.

Wynik konsultacji jest dość jednoznaczny. Z 4062 osób, które wzięły w nich udział, aż 3129 poparło pomysł przywrócenia praw miejskich. 725 mieszkańców było temu przeciwnych, a 205 osób wstrzymało się od głosu. Oddano również trzy głosy nieważne.

Mieszkańcy Budzynia chcą mieszkać w mieście
Pomysł przywrócenia praw miejskich Budzyniowi zebrał zdecydowane poparcie również w samym Budzyniu. Tu w konsultacjach udział wzięło 2147 osób. 1618 z nich zdecydowało o poparciu pomysłu, a 415 było temu przeciwnych. Od głosu wstrzymało się 113 osób. Oddano również jeden nieważny głos.

Warto dodać, że w konsultacjach udział wzięła ponad połowa mieszkańców gminy. Frekwencja w gminie wyniosła 61,76 proc., a w samym Budzyniu 61,61 proc.

Co dalej?
Przeprowadzenie konsultacji społecznych było niezbędne do tego, by samorządowcy mogli podjąć kolejne kroki, które prowadzić mają do nadania prawa miejskich Budzyniowi.

Kolejnym będzie skierowanie wniosku o przywrócenie praw miejskich Budzyniowi do Wojewody Wielkopolskiego. Ten zaopiniuje wniosek i przekaże go do Prezesa Rady Ministrów. Od tego momentu Premier będzie miał trzy miesiące na podjęcie decyzji. Z reguły decyzje takie ogłaszane są pod koniec pierwszego półrocza danego roku, a moc ich obowiązywania wyznaczana jest na początek kolejnego roku….

Na dziś można więc przyjąć, że istnieje duża szansa na to, że od 1 stycznia 2021 roku Budzyń będzie miastem…