Burmistrz Wielenia z absolutorium

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk z absolutorium za wykonanie budżetu. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji w środę, 18 maja.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się debatą nad „Raportem o stanie Gminy Wieleń 2021”. Raport podsumowuje realizację przez gminę programów, strategii, polityk oraz uchwał rady gminy. Jest dostępny również na stronie internetowej gminy i w BIP-ie. W podsumowaniu podkreślono, że zadania inwestycyjne realizowane są przy dofinansowaniu zewnętrznych środków i służą poprawie jakości życia mieszkańców. Dodatkowo wdrażane są różnorodne działania wzmacniające aktywność społeczną ściśle powiązane z realizowanymi inwestycjami.

Na liście inwestycji ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb mieszkańców znalazły się m.in. budowa kilku odcinków sieci wodociągowych, budowa oświetlenie dróg, nowe odcinki dróg oraz nowe nawierzchnie dróg i chodników, Gminny Żłobek, poprawa bazy gminnych placówek oświatowych i świetlic wiejskich. Zakupiono również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP. Kontynuowano również dotychczasowe programy oraz wdrażano nowe projekty z zakresu opieki społecznej.

Rok 2021 to także realizacja projektu rewitalizacyjnego, którego zakończenie zaplanowano na drugie półrocze 2022. Oprócz dużych zadań inwestycyjnych realizowano także wiele mniejszych czy to ze środków Funduszu Sołeckiego czy też grantów z programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Sam budżet w 2021 roku po stronie dochodów został wykonany w 93,45 proc.: plan wynosił 81 943 606,24 zł, a wpłynęło 76 579 115,31 zł. Z kolei po stronie wydatków został wykonany na poziomie 91,73 proc. Zaplanowano wydatki w wysokości 80 753 551,88 zł, wydano – 74 073 128,02 zł. Budżet zamknął się 2,5-milionową nadwyżką pomimo regularnej spłaty przez gminę zaciągniętych kredytów i obligacji na realizację inwestycji gminnych. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wykonania budżetu była pozytywna.

– Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym, które rzetelną pracą i z oddaniem przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Wieleń. Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Wieleniu oraz kierownictwu i pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy za zrozumienie i odpowiedzialną pracę. Razem można więcej, szybciej, a czasem i taniej – mówiła burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk.   

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium okazało się formalnością. Był to najważniejszy, ale nie ostatni punkt obrad. Radni przegłosowali również udzielenia dotacji dla parafii pw. Wniebowzięcia M.B. i św. Michała w Wieleniu oraz parafii pw. Św. Rocha w Wieleniu na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz zmian statutu Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu, która uwzględnia powstanie Muzeum Ziemi Wieleńskiej. Nowa instytucja kultury, która będzie działała w budynku Ośrodka Kultury „Strzelnica”, zastąpi dotychczasową Izbę Pamięci Ziemi Wieleńskiej. Przejmie również jej zbiory.

fot. UM Wieleń