Czy spółdzielnia ma prawo skontrolować lokal?

Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa jako zarządca ma obowiązek przeprowadzania obowiązkowych kontroli w lokalach mieszkalnych. To z kolei oznacza dla mieszkańców obowiązek udostępnienia tych lokali.

Przepisy wynikające z ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo budowlane nie pozostawiają wątpliwości: właściciel lokalu jest zobowiązany udostępnić go w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Prawem Budowlanym na spółdzielni jako zarządcy obiektów mieszkalnych spoczywa m. in. obowiązek przeprowadzenia raz do roku kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także raz na pięć lat przeglądu instalacji elektrycznej i ogólnego stanu technicznego budynku.

Właściciel czy lokator spółdzielczego lokalu ma również obowiązek udostępnić go w celu usunięcia awarii. Taki obowiązek nakłada na niego prawo o spółdzielniach mieszkaniowych: W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli  jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Jak się okazuje, same przepisy nie wystarczają. Mieszkańcy nie wpuszczają do środka kominiarzy, gazowników czy konserwatorów nie do końca mając świadomość konsekwencji. Te, jak wynika z opinii prawnej, która niedługo trafi na posiedzenie Rady Nadzorczej PSM, mogą być poważne.

– W przypadku wyjątkowo uporczywej odmowy udostępnienia lokalu do kontroli spółdzielnia może złożyć doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na spowodowaniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez użytkowanie instalacji bez obowiązkowej ich kontroli i przeglądów – można przeczytać w przygotowanym dla Spółdzielni stanowisku.

Przyjęcie go przez Radę Nadzorczą oznacza wprowadzenie zmian w Regulaminie  Porządku Domowego. Administracje będą wywieszać w widocznych miejscach harmonogramy kontroli okresowych. Informacje o terminach będą również dostępne na stronie internetowej Spółdzielni. Jeżeli udostępnienie lokalu nie nastąpi w wyznaczonych terminach będzie wyznaczony na piśmie dodatkowy. Jeżeli i to zawiedzie, to właściciel mieszkania będzie musiał przeprowadzić obowiązkowe kontrole czy przeglądy na własny koszt i dostarczyć protokoły kontroli przeprowadzonej przez uprawnione osoby do administracji. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z tym, że ENEA czy PGNiG odetną mu prąd i gaz z powodu braku ważnego przeglądu instalacji.

Informacja o braku ważnych przeglądów trafi również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który może nałożyć swoje kary np. wyłączyć lokal z użytkowania, co będzie oznaczało przymusową wyprowadzkę.

To jeszcze nie wszystko. Spółdzielnia oprócz zgłoszenia do prokuratury może również wystąpić do sądu o wydanie nakazu udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo jeżeli w mieszkaniu dojdzie do awarii czy pożaru ubezpieczyciel może w takiej sytuacji odmówić wypłaty odszkodowania.