Gmina Piła nadal dopłaca do wymiany pieców

W 2021 roku kontynuowany jest program udzielania z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegającej na likwidacji niskosprawnych pieców na paliwo stałe i zastępowania ich nowym ekologicznym źródłem ciepła.

Z dotacji mogą skorzystać zarówno mieszkańcy domów jedno jak i wielorodzinnych. Pilanie mieszkający w domkach jednorodzinnych mogą również ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieców oraz przeprowadzenia termomodernizacji w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze”.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, wysokość udzielanej dotacji wynosi do 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000,00 złotych. Na rok 2021 mieszkańcy Piły złożyli już ponad 80 wniosków i z uwagi na ograniczone środki finansowe na ten cel, nie wszyscy chętni mogą otrzymać dofinansowanie w bieżącym roku. Wnioski, które nie zostaną rozpatrzone, przechodzą na rok następny.

Mieszkańcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do przyznania dotacji muszą pamiętać:

1. Wnioski mogą składać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy.

2. Otrzymanie dofinansowania będzie możliwe dopiero po podpisaniu z Gminą Piła odpowiedniej umowy.

3. Warunków podpisania umowy, jest posiadanie na dzień jej podpisania, czynnego paleniska na paliwo stałe oraz niezakupienie nowego proekologicznego źródła ciepła – czyli, aby otrzymać dofinansowanie, trzeba czekać na podpisanie umowy z Gminą, i dopiero po podpisaniu umowy można przystąpić do likwidacji starego pieca i zakupu nowego.

Przypominamy także, że celem uruchomienia gminnego programu, było  udzielenie mieszkańcom Piły pomocy, w dostosowaniu mieszkań i domów, do zapisów zawartych w tzw. „uchwale antysmogowej” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  przyjętej 18 grudnia 2017 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie spełniające wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:  

• Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,
• Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub   4 według normy PN-EN 303-5:2012,
• Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwały, będą mogły być użytkowane dożywotnio. 

Dodajmy, że w roku 2018, w którym program został uruchomiony zrealizowano 36 umów na łączną kwotę 139.877,02 zł,  w ramach których zlikwidowano stare niskosprawne źródła ciepła  i zastąpiono je nowymi kotłami gazowymi lub na paliwo stałe spełniającymi wymagania europejskiej normy ECODESIGN.

W 2019 r. zrealizowano 45 umów na łączną kwotę 151.957,72.

W roku 2020 zrealizowano 47 umów na łączną kwotę 174.690,06.

——————————————————————————————————————–

Ogólnopolski program „CZYSTE POWIETRZE” – dofinansowanie do wymiany pieców oraz przeprowadzenia termomodernizacji domków jednorodzinnych.

15 lutego 2021 roku,  Gmina Piła podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie, na mocy którego Urząd Miasta Piły będzie m.in.:

• udzielać informacji o programie „Czyste powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;

• wspierać wnioskodawców w  przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności;

• pomagać przy wypełnianiu wniosków o zwiększonym poziomie dofinansowania;

• pomagać wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą składać wyłącznie osoby, które są właścicielami domków jednorodzinnych. W ramach programu są wprowadzone dwie grupy dochodowe:

• dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
• dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

• jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
    1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    1.960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przy zwiększonym poziomie dofinansowanie wydaje MOPS Piła.

Osoba, która otrzyma takie zaświadczenie może skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta, który pomoże wypełnić wniosek.
Kontakt w godzinach: 7:30 – 11:30;
Dane teleadresowe: Maria Paplińska, tel. 67 34 51 104; e-mail: mpaplinska@um.pila.pl