Jest budżet powiatu na rok 2020

Rada Powiatu Chodzieskiego uchwaliła budżet na nadchodzący rok. Podczas sesji 18 grudnia radni przegłosowali uchwałę, którą najpierw pozytywnie zaopiniowały zarówno Komisja Finansów Publicznych, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jak informuje skarbnik powiatu Dorota Pierzchlewicz, zaplanowane dochody wynoszą 53 mln 903 tys. zł, z tego: 45 % to subwencje,
14 % dotacje i środki, 24 % udział w podatkach PIT i CIT oraz 17 % to dochody własne, realizowane przez jednostki organizacyjne.

Wydatki wynoszą 55 mln 759 tys. zł. To, co zawsze jest obiektem uwagi, to inwestycje. W 2020 roku przeznaczymy na nie 4 mln 029 tys. zł, tj. 7 % ogółu wydatków. Pieniądze te przeznaczymy na wykonanie zadań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz Starostwie. Najwięcej środków na wydatki zaplanowano na: oświatę – 23 mln, ochronę zdrowia i pomoc społeczną – 14 mln, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 4 mln, na drogi – 6 mln, administrację publiczną – 5 mln.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 1 mln 856 tys. zł, stanowi deficyt. Przychody zaplanowano w kwocie 2 mln 456 tys. zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z projektu UE „Nowa jakość;…”.

Spłatę kredytu zaplanowano w kwocie 600 tys. zł. Zadłużenie na koniec 2020 roku spadnie do kwoty 7 mln 050 tys. zł. Zaznaczamy, że od 2013 roku nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu. W 2020 roku wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 1,8%, natomiast dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie br. wynosi 7,6 % – tym samym zostaje spełniony wymóg ustawy.

– Należy też podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji pod warunkiem utrzymania zastosowanych wskaźników – dodaje D. Pierzchlewicz. – Projekt budżetu powiatu to wynik kompromisu pomiędzy wysokością możliwych do zrealizowania dochodów budżetowych, a zapotrzebowaniem na wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej na 2020 rok.

Piotr Mąka