Kaczory chcą zostać miastem. Mieszkańcy są na „TAK”

Blisko 75 procent osób biorących udział w ankiecie odpowiedziało „jestem za”, by miejscowość Kaczory uzyskała status miasta. Czy oznacza to, że ta jedna z najlepszych gmin wiejskich w Polsce, ma szansę za swoją stolicę mieć miasto? Pierwszy krok na tej drodze został już uczyniony. Teraz czas na dalszą procedurę.

W dniu 12 lutego Rada Gminy Kaczory, na wniosek Wójta Gminy Kaczory, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaczory, w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.

Miejscowość Kaczory może uzyskać status miasta, ponieważ posiada wystarczającą liczbę mieszkańców (2871 osób). Ma także infrastrukturę techniczną – ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, wodociąg, kanalizacja, a także oczyszczalnię ścieków są na nowoczesnym poziomie. Prowadzi również selektywną zbiórka odpadów. W Kaczorach funkcjonują też instytucje o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Pływalnia, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury). Dobrze rozwinięta jest również sfera usług oświatowych (żłobek, przedszkola, szkoła podstawowa) oraz usług sportowych (Orlik, boiska sportowe oraz boiska sportowe przy salach wiejskich, siłownie zewnętrzne, skatepark, boisko do gry w koszykówkę). Rozwinięta jest także sfera usług zdrowotnych (Przychodnia Zdrowia, Podmiot Leczniczy SALVE oraz dwie apteki). W pełni zabezpieczone jest też bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa mieszkańców (Posterunek Policji, Ochotnicza Straż Pożarna).

Przepisy obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy wymagają podjęcia wielu czynności, opracowania szeregu dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku, a także przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie nadania miejscowości Kaczory statusu miasta.

Pierwszy krok na tej drodze został już uczyniony. W konsultacjach społecznych, które z uwagi na pandemię koronawirusa przeprowadzone zostały w dniach od 3 do 15 marca formie ankiet konsultacyjnych, udział wzięło 1991 mieszkańców gminy, co stanowi ponad 32 % wszystkich mieszkańców. Głosów ważnych oddano 1920, w tym jestem „za” powiedziało 1433 mieszkańców (74,64 %). Jestem „przeciw” – 351 osób (18,28 %), a 136 ankietowanych wstrzymało się od głosu (7,08 %). Szczegółowe wyniki głosowania poszczególnych sołectw na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaczory.Argumenty przemawiające za uzyskaniem praw miejskich:

 • wzrost rangi i znaczenia całej gminy Kaczory;
 • dostęp do środków z funduszy europejskich zarówno dla miast jak i obszarów wiejskich;
 • przyciąganie nowych inwestorów i związana z tym poprawa sytuacji na rynku pracy;
 • podniesienie atrakcyjności Kaczor w oczach młodych ludzi;

Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości mieszkańców związanych z nadaniem statusu miasta miejscowości Kaczory (wszystkie pytania i odpowiedzi na www.kaczory.pl):

 • Co z podatkiem rolnym?

Nie zmienią się zasady jego uchwalania. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty stanowiące w ewidencji gruntów użytki rolne niezależnie, czy położone są na wsi czy w mieście. Rada Gminy ustala stawki na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny żyta.

 • Czy wzrosną podatki od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości uchwalany jest przez Radę Gminy z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podatek ten jest taki sam dla wsi, jak i miasta i zależny jest od uchwały określającej jego stawki podjętej przez Radę Gminy.

 • Czy ulegnie zmianie wysokość opłaty targowej i opłat lokalnych? 

Opłata targowa i opłaty lokalne są takie same dla miast jak i wsi.

 • Co z opłatami za wodę, kanalizację i śmieci?

Aktualnie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne przedstawia organowi regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy zawierającej wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfy zatwierdza w drodze decyzji organ regulacyjny. Opłatę za wywóz śmieci ustala Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na wysokość tej opłaty.

 • Czy nastąpi automatycznie odrolnienie i odlesienie gruntów?

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej przy realizacji konkretnej inwestycji inwestor będzie musiał na gruntach I-III uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

 • Czy zmienią się stawki za dzierżawę gruntów gminnych oraz opłata adiacencka?

Wysokość stawek za dzierżawę gruntów gminnych nie ulegnie zmianie. Opłatę adiacencką ustala Rada Gminy. Jeżeli nie podejmie takich uchwał to stawki te nie będą zmieniane.

 • Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?

Dopłaty te nie zostaną zlikwidowane. Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi?

 • Zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?

Nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców zarówno wsi jak i miasta.

 • Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie?

Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z Karty Nauczyciela.

 • Czy trzeba się będzie przemeldować i wyrobić nowy dowód osobisty?

Meldunki i ulice pozostaną w obecnym kształcie. Dowody osobiste będą ważne do czasu utraty ich terminu ważności.

 • Czy zmieni się liczba Radnych Rady Gminy?

Liczba Radnych Rady Gminy nie ulegnie zmianie. Z kodeksu wyborczego wynika, że w gminach do 20 tys. mieszkańców wynosi ona 15. Tak też jest w naszym przypadku i tak pozostanie.

 • Czy będzie potrzeba organizować przedterminowe wybory Radnych?

W związku z uzyskaniem praw miejskich nie ma potrzeby przeprowadzania nowych wyborów.

 • A co z Wójtem Gminy?

Nie będzie wyborów przedterminowych Wójta Gminy. Organ wykonawczy Gminy zmieni nazwę z Wójta Gminy Kaczory na Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory. Nie zmieni się również wynagrodzenie Burmistrza; tak samo jak wynagrodzenie Wójta ustala je Rada Gminy ( Miasta i Gminy) wg stawki ustawowej do 15 tys. mieszkańców.

 • Jakie mogą być koszty przedsięwzięcia po nadaniu statusu miasta? 

Koszty nie będą wysokie. Niezbędna będzie wymiana pieczęci urzędowych, pieczątek, szyldów na budynkach, papier firmowy, materiały promocyjne itp. Nie będą to koszty przekraczające możliwości finansowe budżetu gminy.

 • Czy nastąpi zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie oraz wzrost wynagrodzeń Urzędników?

Zmiana statutu miejscowości nie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy, a co za tym idzie wzrostu wynagrodzeń.