Masz wolne mieszkanie albo pokój? Chcesz pomóc rodzinie z Ukrainy? Powstała grupa Pilanie Ukrainie

Piła ma zarezerwowanych ponad pół tysiąca miejsc dla uchodźców z Ukrainy, którzy już na granicy będą kierowani w konkretne miejsca. Potrzebne są jednak mieszkania dla tych, którzy będą trafiać do Piły na własną rękę. Dla rodzin mieszkających w Pile obywateli Ukrainy, którzy opuszczają strefę wojny i chcą dołączyć do swoich bliskich. Z myślą o nich powstała na Facebooku grupa Pilanie Ukrainie. Potrzebni są również sami Ukraińcy znający język polski do pomocy przy tłumaczeniu ogłoszeń na grupie.

Część pilan przeżyła to na własnej skórze. Wyjazd do pracy za granicę i tęsknotę za bliskimi, którzy zostali w domach kilka tysięcy kilometrów dalej. Nikt jednak nie musiał przeżywać niepokoju o swoich bliskich, który odbiera oddech i zmysły. Takiego niepokoju, który może budzić tylko wojna. W Pile mieszka około 1500 obywateli Ukrainy. Nie wszyscy są tu ze swoimi rodzinami. Na Ukrainie zostały ich żony, mężowie, dzieci, rodzice, dziadkowie. Linia frontu może przebiegać teraz przez ich dom. Nikt nie może czuć się bezpiecznie. To najgłębsze ludzkie uczucie, że chcą być razem i chcą być bezpieczni.

Wielu Ukraińców wyjedzie w tych dniach do ojczyzny. Wyjadą, by walczyć. Ci, którzy zostaną, będą czekać w Pile na swoje rodziny. To być może będą najcięższe chwile w ich życiu. Nie wszyscy będą w stanie zapewnić swoim bliskim dach nad głową. Żeby wysłać do domu jak najwięcej pieniędzy oszczędzali mieszkając w kilkuosobowych pokojach. To nie są warunki, w których będą mogli zamieszkać ze swoimi rodzinami. Nie jest to kwestia wygody, ale miejsca. Po prostu się nie zmieszczą. Dlatego tak ważny jest każdy wolny metr, który można zaoferować w Pile potrzebującym.

Właśnie dlatego powstała na Facebooku grupa Pilanie Ukrainie. By łączyć tych, którzy tej pomocy potrzebują z tymi, którzy mogą ją zaoferować. Zbierane są informacje o mieszkaniach zarówno tych, które pilanie oferują za darmo, jak i tych na wynajem od zaraz. To także najlepszy adres dla tych, którzy chcą dzielić z potrzebującymi swoje mieszkania. Celem jest stworzenie bazy prywatnych miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy.

Zbierane są również informacje o osobach i firmach, które mogą pomóc w transporcie. Ta grupa jest również dla nich. Można na niej również znaleźć informacje o prowadzonych w Pile zbiórkach na rzecz Ukraińców. Z kolei Ukraińcy mieszkający w Pile i znający język polski są mile widziani przy pomocy w tłumaczeniu ogłoszeń. Oni też mają największe rozeznanie w tym jaka pomoc jest potrzebna.

Маєш вільну квартиру або кімнату? Ти хочеш допомогти родині з України? Виникла група Піляни Українці.

Піла має зарезервованих понад пів тисячі місць для біженців з України, які вже на кордоні будуть керовані в конкретні місця. Потрібні є однак квартири для тих, які потраплятимуть до Піли самостійно. Для сімей, що мешкають, в Пілі громадян України, які опускають зону війни і хочуть доєднатись до своїх близьких. З думкою про них виникла на Фейсбуці група Піляни Українці. Потрібні є також самі українці, знаючі польську мову ,для допомоги при перекладі оголошень на групі.

Частина Пілян пережила це на власній шкірі. Виїзд до роботи за кордон і тугу за близькими, які лишилися у будинках декілька тисяч кілометрів далі. Ніхто однак не мусив переживати неспокою про своїх близьких, який відбирає дихання і почуття. Такого неспокою, якою може будити тільки війна. У Пілі проживає близько 1500 громадян України. Не всі є тут зі своїми сім’ями. На Україні лишилися їх дружини, чоловіки, діти, батьки, дідусі. Лінія фронту може пробігати тепер через їх дім. Ніхто не може почуватися безпечно. То найглибше людське почуття, що хочуть бути разом і хочуть бути безпечні.

Багато українців виїде в цих днях до вітчизни. Виїдуть, щоб воювати. Ті, хто залишаються, чекатимуть в Пілі на свої сім’ї. То мабуть будуть найважчі хвилини в їх житті. Не всі будуть здатні забезпечити своїм близьким дах над головою. Щоб вислати до дому якнайбільше грошей заощаджували мешкаючи в декількаособових покоях. То не є умови, в яких зможуть поселитися зі своїми сім’ями. Не є то питання зручності але місця. Просто не вмістяться. Тому такий важливий є кожен вільний метр, який можна запропонувати в Пілі потребуючим.

Саме тому виникла на Фейсбуці група Піляни-Україні. Щоб з’єднувати тих, які цієї допомоги потребують з тими, які можуть її запропонувати. Збирана є інформація про квартири однаково тих, які піляни пропонують безкоштовно, як і тих на орендування від зараз. То також найкраща адреса для тих, які хочуть ділити з потребуючими свої квартири. Метою є створення бази приватних нічліжних місць для біженців з України.

Збирана є також інформація про осіб і фірми, які можуть допомогти в транспорті. Ця група є також для них. Можна на ній також знайти інформацію про збори, що супроводжуються в Пілі, на користь українців. У свою чергу українці в Пілі, що мешкають, і знають польську мову – мило бачені при допомозі в перекладі оголошень. Вони також мають найбільше розуміння в тому яка допомога потрібна.

fot. Elena Mozhvilo/ FB Pilanie Ukrainie