Mieszkańcy sołectw i osiedli w Gminie Wieleń złożyli swoje propozycje do budżetu 2022

Mieszkańcy 19 wsi sołeckich w Gminie Wieleń i 3 osiedli w Wieleniu złożyli swoje propozycje do konstruowanego budżetu na rok 2022. W dniu 30 września 2021 r. zakończył się termin składania wniosków do przyszłorocznego budżetu Gminy Wieleń, wyodrębnionego dla sołectw i osiedli jako „Fundusz Sołecki”. Propozycje zgłoszone przez mieszkańców uczestniczących w zebraniu zostaną ujęte w funduszu w wysokości środków pozostających do dyspozycji każdego z sołectw i osiedli. Dodatkowe wnioski składane podczas minionych zebrań, w miarę posiadanych środków będą wprowadzane do realizacji i ujmowane w budżecie gminy lub przekazywane jednostkom odpowiedzialnym za ich wdrożenie w Gminie Wieleń. Zadania inwestycyjne, tzw. kontynuowane z lat poprzednich, znajdą swoje odzwierciedlenie w planach długofalowych gminy oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wieleń, mowa tu m.in. o zadaniu związanym z budową wspólnej sali wiejskiej dla sołectw: Marianowo i Herburtowo, które zostało dofinansowane kwotą 800 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kontynuowane będą również zadania związane z wodociągowaniem terenów gminy, w tym sieć wodociągowa na al. Zamkowej i ul. Pilskiej w Wieleniu, druga część sieci wodociągowej na os. Międzylesie w Wieleniu, przyłącze w Nowych Dworach, czy też pierwszy etap prac wodociągowych w obrębie Gulcz  – Wybudowanie.  Zadanie to również jest finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a kwota na jego sfinansowanie to prawie 1,8 mln zł.

            Na przełomie sierpnia i września, przedstawiciele Samorządu Gminy Wieleń uczestniczyli w kilku zebraniach osiedlowych i sołeckich. Omawiane były przede wszystkim sprawy nurtujące mieszkańców. Rozmawiano o planach inwestycyjnych, remontowych na poszczególnych osiedlach i sołectwach. Dyskutowano o bieżących potrzebach, przy czym dużo uwagi poświęcono na wiodący o tej porze roku temat- drogi o nawierzchni gruntowej, których nie brakuje na terenie całej gminy. Poruszano także kwestie związane z wprowadzeniem dodatkowych lamp oświetlenia drogowego, gazyfikacji miasta, zagospodarowania terenów zielonych, wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

            Spotkania były okazją do przekazania informacji o wydarzeniach kulturalnych, integracyjnych i środowiskowych, które pomimo czasu pandemii miały miejsce w poszczególnych sołectwach w ostatnim okresie. Sołtysi i przewodniczący rad osiedli złożyli sprawozdania z realizacji wniosków w okresie między zebraniami.

Hanna Forbrich
st. ds. współpracy ze społeczeństwem
Ref. Organizacyjny UM Wieleń