Nadnoteckie Bulwary w Wieleniu w barwach logo gminy

Zadanie inwestycyjne– Nadnoteckie Bulwary jest jednym z czterech kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę Wieleń w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

– Prace związane z rewitalizacją obejmują: Nowe Miasto na NOWO, Nadnoteckie Bulwary, Mediatekę, Przystanek Edukacja. Natomiast, co warto podkreślić, Nadnoteckie Bulwary w Wieleniu stanowią zadanie inwestycyjne, które bezpośrednio łączy się z modułem „Nowe Miasto na Nowo.” – mówi Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia.

Nadnoteckie Bulwary zlokalizowane będą od ulicy Nadnoteckiej w kierunku mostu i dalej do wiaty drewnianej, stanowiącej element przystani wodnej „Łazienki”. W ramach inwestycji Bulwary Nadnoteckie powstanie ciąg pieszo- rowerowy na długości ponad pięciuset metrów wzdłuż Noteci. W obrębie bulwarów powstaną dwa umocnione nabrzeża z możliwością cumowania jednostek pływających. Na wysokości wylotu ul. Nadnoteckiej w Wieleniu jednostki będą mogły zaopatrzyć się w wodę, zrzucić ścieki oraz naładować akumulatory. Działki gminne bezpośrednio przylegające do terenów nabrzeża rzeki zagospodarowane zostaną na ścieżki edukacyjne, w tym park ornitologiczno- przyrodniczy oraz tablice historyczne. Znajdą się tutaj również klomby z roślinnością nadnotecką, nowoczesny plac zabaw oraz przestrzeń publiczna umożliwiająca realizację przedsięwzięć integracyjnych i informacyjno-promocyjnych.

Zadanie jest etapowane oraz realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt realizacji Nadnoteckich Bulwarów to: 6.415.500,00 zł. (w tym 85% dofinansowania zewnętrznego ). Umowa z wykonawcą tej inwestycji została podpisana w dniu 26 września 2019 r. z Viabud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z/s w Walkowiach. Planowany termin zakończenia prac wyznaczono w połowie listopada przyszłego roku.

Planuje się wykonanie logo „Z Natury Najlepsze”, które zostanie wbudowane w powierzchnię utwardzoną podłoża Nadnoteckich Bulwarów w Wieleniu. Logo: Miasto i Gmina Wieleń „Z Natury Najlepsze” jest elementem identyfikacji wizualnej Gminy Wieleń. Używane jest wyłącznie w działaniach promocyjnych Miasta i Gminy Wieleń. Przedstawia symbole atutów Gminy, głównie naturalnych zasobów:

– drzewo- symbol odwiecznej Puszczy Noteckiej z bogactwem runa leśnego oraz walorów krajobrazowych,

– słońce- sprzyjające warunki i atuty rekreacyjne,

– zielona fajka- działania ukierunkowane na dynamiczny rozwój Gminy z zachowaniem obowiązujących reguł ochrony przyrody,

– linia niebieska- odnośnik do rzeki Noteć i jej walorów turystycznych,

– linia zielona – symbol Doliny Noteci (Natura 2000) i jej zasobów przyrodniczo- krajobrazowych.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16.07.2018 r. na rzecz Gminy Wieleń wydał świadectwo Ochronne Nr 307272 na znak towarowy słowno- graficzny, jakim jest logo Gminy. Prawo ochronne trwa od 02.08.2017 r. ( okres ochrony logo: 10 lat).

Hanna Forbrich, Referat Organizacyjny UM Wieleń

W artykule wykorzystano treść wizytówki nr A/19 w programie „Wizytówki Miasta i Gminy Wieleń” (www.wielen.pl/wizytówki)