Nowa droga pieszo-rowerowa przy ul. Przemysłowej

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ostatnich dniach listopada 2021 roku zakończono inwestycję pn. Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI.  Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po realizacji projektu, całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie ok. 915 tys. zł. Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 750 tys. zł. Jest to liczący 865 metrów ciąg pieszo – rowerowy łączący się z istniejącym już odcinkiem drogi rowerowej w rejonie cmentarza komunalnego i biegnący do skrzyżowania z ulicą Motylewską po stronie południowej. Jest oświetlony 24 energooszczędnymi lampami LED.  

Rozbudowana infrastruktura rowerowa, która ułatwi bezpieczne dotarcie na rowerze do każdego miejsca w mieście, jak i we wszystkich kierunkach prowadzących do sąsiednich miejscowości to cel realizowanej konsekwentnie przez miasto polityki komunikacyjnej. Już w tej chwili w Pile funkcjonuje ok. 70 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Ale oczekiwaniem mieszkańców Piły jest, by było ich jeszcze więcej. Infrastruktura rowerowa jako integralna część dobrze funkcjonującego miasta ujęta jest w Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku. Jednym z zapisanych w niej zadań jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI). Utworzyło go 7 jednostek terytorialnych – miasto Piła jako ośrodek subregionalny oraz gminy Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka, Kaczory i Szydłowo. Na liście wspólnych zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć jest budowa spójnego systemu połączeń drogowych, parkingi buforowe Park&Ride i Bike&Ride, rozbudowa systemu dróg rowerowych oraz energooszczędne oświetlenie uliczne. W tej chwili rowerem do Piły można bezpiecznie dojechać z Dobrzycy w Gminie Szydłowo i z Kaczor.

Im lepsza infrastruktura, im więcej oddzielonej od ruchu samochodowego przestrzeni, którą rowerzyści mogą bezpiecznie przemierzać miasto, tym więcej mieszkańców decyduje się na codzienne dojazdy do pracy, uczelni i szkoły na dwóch kółkach. 

Projekt jest częścią rozbudowywanej siatki tras rowerowych w Pile, która łączy kolejne części miasta. Inicjuje etapy rowerowego połączenia Piły z dwiema kolejnymi gminami – Ujściem i Trzcianką, co stanowi o jego ponadlokalnym znaczeniu. Pełni również ważną funkcję komunikacyjną między osiedlem Motylewo i centrum miasta, pozwalając na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się.

Rozbudowa infrastruktury rowerowej zapewnia większe bezpieczeństwo ruchu drogowego. To mniej kolizji i wypadków z udziałem rowerzystów.  Każdy kolejny kilometr bezpiecznej i spójnej infrastruktury rowerowej, pozwalający na wygodne poruszanie się rowerem po Pile i jej okolicach to najlepsza promocja ruchu rowerowego. Już teraz przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg dla jednośladów rower może służyć w Pile jako alternatywny dla samochodu środek transportu. A wybór ekologicznej, niskoemisyjnej formy transportu jaką jest rower lub transport publiczny ma przełożenie nie tylko na środowisko przyrodnicze, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza, obniżenie poziomu hałasu miejskiego, ale także pozytywnie oddziałuje na zdrowie człowieka. Aktywność fizyczna to najlepsza profilaktyka chorób serca i układu krążenia, jest także zbawienna dla kondycji psychicznej.

Beneficjantami projektu są mieszkańcy Piły i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, ale także turyści. Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura rowerowa podnosi jakość życia mieszkańców i atrakcyjność miasta dla turystów odwiedzających północną Wielkopolskę.