Od 1 stycznia Kaczory będą miastem

31 grudnia mieszkańcy Kaczor pójdą spać jako mieszkańcy wsi, a 1 stycznia obudzą się już jako mieszkańcy miasta. Kaczory są jedną z 10 miejscowości, które w nowym roku zyskają nowy status. Liczba miast w Polsce zwiększy się do 964, a w kolejce chętnych do zmiany statusu ze wsi na miasto jest m.in. Miasteczko Krajeńskie.  

Koszty nabycia przez Kaczory statusu miasta nie są wysokie. Trzeba będzie wymienić pieczęcie urzędowe, pieczątki, szyldy na budynkach, papier firmowy, materiały promocyjne itp. Nie są to koszty przekraczające możliwości finansowe budżetu gminy. Nie zwiększy się liczba urzędników, ani ich wynagrodzenie. Nie zmieni się również liczba radnych, którą określa Kodeks Wyborczy.  

Nowe wybory na burmistrza nie będą potrzebne. Zmieni się tylko nazwa organu wykonawczego gminy – z Wójta Gminy Kaczory na Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory. Również radni będą pełnić swoje funkcje do końca kadencji w 2023 r.  

Meldunki i ulice pozostaną w obecnym kształcie. Dowody osobiste będą ważne do czasu utraty ich terminu ważności. W nowych przypadkach zmieni się nazwa organu wydającego z Wójta Gminy na Burmistrza Miasta i Gminy. Wysokość stawek za dzierżawę gruntów gminnych nie ulegnie zmianie.  

Nie zmienią się zasady uchwalania podatku rolnego. Z kolei podatek od nieruchomości jest taki sam dla wsi jak i miasta i zależny jest od uchwały określającej jego stawki podjętej przez Radę Gminy. To samo dotyczy opłaty targowej i opłat lokalnych. Opłatę adiacencką i jej wysokość ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Jeżeli nie podejmie takich uchwał to stawki te nie będą zmieniane. Jeżeli chodzi o inne opłaty to stawki za wodę i ścieki zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a opłatę za wywóz śmieci ustala PRGOK.  

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej przy realizacji konkretnej inwestycji inwestor będzie musiał na gruntach I-III uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. 

Dopłaty rolnicze nie zostaną zlikwidowane. Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego czy gospodarstwo jest na terenie miasta czy wsi. Nie ma zakazu hodowli zwierząt na terenach miejskich. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców zarówno wsi jak i miasta. 

Nauczyciele nie stracą dodatku wiejskiego. Należy się on nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z Karty Nauczyciela. Nie zmienią się zasady pomocy dla uczniów gdyż są one takie same dla wsi jak i miast. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegną zmianie, gdyż w obecnym stanie prawnym jest ustalana na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. Mieszkańców. 

Żadnej rewolucji nie będzie również w pomocy społecznej.  Jest ona świadczona przez ośrodki pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne ustawy. Zasady jakie obowiązują są takie same dla wsi i miast i zależne są od sytuacji materialnej i życiowej konkretnych mieszkańców tak więc nie będzie tutaj żadnych zmian. 

Co Kaczory oprócz prestiżu zyskają na statusie miasta? Zwiększy się możliwość ubiegania się środki zewnętrzne przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Kaczory jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie.  

– Głównym mottem było to, żeby jeszcze pobudzić ludzi, żeby już nie powiedzieli, że starczy to co mamy zrobione tylko jeszcze pobudzić do dalszego działania. I liczymy na to, że ten rozwój będzie jeszcze większy niż do tej pory – powiedział w jednym z wywiadów wójt Brunon Wolski.  

Red., UG Kaczory