Ostatnia sesja i ważne decyzje

Dnia 30 grudnia 2020 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Czarnków. Podczas sesji zwieńczono prace nad utworzeniem gminnego żłobka w Gajewie.

Grudniowa, XXXIII sesja Rady Gminy Czarnków była ostatnią w 2020 roku. Na początku sesji zrealizowano stałe punkty porządku obrad między innymi poprzez przedstawienie proponowanego porządku obrad.

Głównym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał zgłoszonych przed sesją. Ze względu na to, że nie odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Czarnków, uchwały wymagały omówienia przed głosowaniem. Przy omawianiu uchwał budżetowych głos zabrała Skarbnik Gminy Czarnków Magdalena Mendyk, a przy okazji pozostałych głos przejmował Sekretarz Gminy Czarnków Mariusz Grzegorek.

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Czarnków przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020 – 2038, dotyczącą zmiany budżetu na 2020 rok oraz uchwałę określającą wydatki niewygasające z upływem 2020 roku. Następnie przyjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w Śmieszkowie, a także w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

Radni wyrazili także zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony Zakładowi Usług Komunalnych w Brzeźnie nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego, a także zwieńczyli prace nad utworzeniem gminnego żłobka „Leśna Przygoda” w Gajewie. Przegłosowano uchwały w sprawie jego utworzenia, a także w sprawie przyjęcia jego statutu.

Po głosowaniu, podjęto kolejne punkty z porządku obrad. Na samym końcu głos zabrał Przewodniczący Rady Krzysztof Chyży, który korzystając z okazji, złożył wszystkim życzenia noworoczne. Nagranie z sesji dostępne jest na stronie Gminy Czarnków oraz na gminnym kanale YouTube.

Urząd Gminy Czarnków, Sławomir Matz