Plac Pocztowy: flagowa inwestycja na 2019 rok

Podczas sesji, która odbyła się 10 stycznia, radni przegłosowali budżet gminy Trzcianka na 2019 rok. „Za” uchwałą z autorskimi poprawkami burmistrza Krzysztofa Jaworskiego głosowało 10 radnych, 8 wstrzymało się od głosu (2 osoby były nieobecne).

Do projektu uchwały budżetowej przygotowanej przez poprzedniego burmistrza Krzysztofa Czarneckiego, obecny włodarz Krzysztof Jaworki wniósł autopoprawki. Ostatecznie na 2019 rok plan dochodów wyniósł 107.256.596,37 zł, natomiast plan wydatków 111.196.596,37 zł.

Burmistrz Jaworski dochody budżetu gminy Trzcianka zmniejszył łącznie o kwotę 56.355,41 zł, w tym zmniejszono dochody na kwotę 1.044,000 zł: o 30.000 zł wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości, 14.000 zł z opłat od posiadania psów i 1.000.000 zł z pomocy finansowej powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na budowę pływalni w Trzciance.

Natomiast zwiększone zostały dochody o kwotę 987.644,59 zł w tym m. in.: 614.489,59 zł na dofinansowanie projektu „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”, 184.000 zł – dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – budowa placów rekreacyjnych, 100.000 zł na wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na 2019 rok zmniejszono o 56.355,41 zł w tym: zmniejszono wydatki na łączną kwotę 1.162.139,00 zł i jednocześnie zwiększono je o 1.105.783,59 zł. Zrezygnowano m. in.: z przebudowy ul. Fabrycznej (105.000 zł), 100.000 zł – rezerwy na ochronę zabytków, budowy pływalni w Trzciance – 200.000 zł, wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie Pl. Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenem przyległym – 600.000 zł, czy projektu technicznego budowy remizy w Nowej Wsi – 20.000 zł.

Zwiększono wydatki m.in. na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 119.323 zł, realizację projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka”- 614.489,59 zł, 47.100 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance, 50.611 zł – rezerwę na wkład własny na małe projekty, 50.000 zł – na organizację imprez ogólnopolskich, plac zabaw z siłownią w Runowie – 50.000 zł.