Ponad 20 milionów na przebudowę centrum Trzcianki

We wtorek, 4 grudnia, w Urzędzie Miejskim Trzcianki podpisano umowę na „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”.

Zamówienie podzielono na dwie części. Cześć pierwszą – Budowę budynku Centrum Integracji Społecznej i Zagospodarowanie otoczenia CIS poprzez przebudowę Placu Pocztowego w Trzciance. Część drugą – Rozbudowę targowiska miejskiego wraz z budową parkingów w Trzciance.

Swoje podpisy na dokumencie złożyli burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski, skarbnik gminy Joanna Zieńko oraz przedstawiciele wykonawców wyłonionych w przetargu: firmy Asta-Bud Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Zbigniewa Ryczka i członka zarządu Marka Włodarczyka w obecności właściciela firmy „MARBUD” Marcina Wańkiewicza, firmy BaHECo Sp. z o.o. reprezentowanej przez prezesa zarządu Jerzego Korzeniewskiego i członka zarządu Zbigniewa Walińskiego.

Wartość całego zadania to ponad 20 mln. zł z czego 11 266 307,96 zł pozyskano w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane zakończenie robót części pierwszej przewidziano na 15 sierpnia 2020 r. natomiast części drugiej na 15 października 2020 r.

Jest to historyczna inwestycja, największa w minionym 25-leciu trzcianeckiego samorządu.
Zamówienie realizowane jest przy udziale środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.