Pożar śmietników! Spokojnie, to ćwiczenia…

W siedzibie spółki Altvater Piła, przy ul. Łącznej odbyły się ćwiczenia oraz szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wraz z pokazem bezpiecznego gaszenia pożaru.

To kolejna odsłona wspólnych działań spółki Altvater z pilskimi strażakami. Ćwiczenia miały na celu pokazanie, jak właściwie reagować na ewentualny pożar pojemników z odpadami oraz w jaki sposób postępować z problematycznymi odpadami, np. niebezpiecznymi, budowlanymi, czy wielkogabarytowymi.

W ramach szkolenia zostały omówione m.in. zagrożenia pożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy oraz przeciwpożarowy dostępny na terenie firmy, jak np. gaśnice czy hydranty. Odbyły się także praktyczne zajęcia z pokazem gaszenia pożaru ciał stałych, cieczy oraz palącego się gazu przy zaworze butli, jak i również uruchomienie systemu oddymiania z wykorzystaniem hydrantu wewnętrznego w celu ugaszenia symulowanego pożaru.

Strażacy przedstawili też zasady pierwszej pomocy, ewakuację poszkodowanego ze strefy niebezpiecznej oraz postępowanie w przypadku zasłabnięcia, utraty przytomności czy porażenia prądem elektrycznym.
Wydarzenie było zaplanowaną i bezpieczną akcją, przygotowaną i zrealizowaną przez strażaków na terenie otwartym spółki Altvater Piła.