Remont kaplicy przy ul. Staszica

W dniu 6 listopada nastąpiło podpisanie umowy Gminy Miasto Złotów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Całkowity koszt – 1 005 143,23            
Koszty kwalifikowalne – 951 936,82
Kwota dofinansowania – 809 146,28

W ramach projektu planowane są do przeprowadzenia prace i roboty budowlane na zewnątrz obiektu oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wewnątrz kaplicy, mające na celu poprawę stanu istniejącej infrastruktury zabytkowej, w celu jej udostępnienie społeczności lokalnej i innym zainteresowanym/użytkownikom. W ramach projektu wyróżniono dwa etapy:

Etap 1 – roboty budowlane zewnętrzne, w ramach którego zostaną zrealizowane m.in. następujące prace: roboty pomiarowe, wymiana dachu, wymiana bram i drzwi zewnętrznych, odnowienie stolarki okiennej, roboty malarskie i towarzyszące, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia (część niekwalifikowalna)

Etap 2 – Prace konserwatorskie i restauratorskie wewnętrzne w ramach którego zostaną zrealizowane m.in. dezynfekcja polichromii, tynków, stropów, oczyszczenie zabrudzeń powierzchniowych, usunięcie przemalowań, impregnacja stropów, osuszenie tynków, uzupełnienie ubytków i inne.