Są kolejne pieniądze na przebudowę dróg w Gminie Wieleń

W roku 2020 na terenie Gminy Wieleń zrealizowano dwa zadania drogowe dofinansowane w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Pierwsze z zadań dotyczyło przebudowy drogi Hamrzysko – Krucz, a drugie przebudowy odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu. Teraz Gmina Wieleń dostanie kolejne środki. Będzie to ponad 1,5 mln złotych.

W kolejnym naborze wniosków prowadzonym jesienią 2020 roku Gmina Wieleń złożyła wniosek o dofinansowanie na przebudowę ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu, w tym ulic: Akacjowa, Bukowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Topolowa, wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej w ciągu ulicy Drawskiej.

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną.

W dniu 21 kwietnia 2021r. na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu opublikowano ostateczne wyniki naboru. Wniosek zgłoszony przez Gminę Wieleń znalazł się na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa dofinansowania pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu i Gminą Wieleń.

W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej polbruk w obrębie ulic: Akacjowej, Bukowej, Jarzębinowej, Jesionowej, Topolowej, łącznik pomiędzy ulicą Akacjową i Bukową, dwa włączenia do drogi wojewódzkiej (w ciągu ul. Akacjowej i ul. Przemysłowej). Wybudowane zostaną obustronne chodniki, wjazdy na posesje w granicach pasa drogowego, przejścia dla pieszych wraz z ich doświetleniem oraz wprowadzeniem oznakowania. Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Łącznie wykonany zostanie odcinek drogowy o długości 1,269 km.

Szacunkowy koszt realizacji projektu określony w lipcu 2020 roku wynosił 3,2 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1.576.565,65 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Z uwagi na konieczność zaktualizowania kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem postępowania przetargowego oraz uwzględnienia dodatkowego zakresu prac w związku z wymogami ustawy o dostępności szacuje się, że koszt zadania będzie oscylował w granicach ok. 3,5 mln zł.

Prace budowlane związane z realizacją zadania będą wykonywane w latach 2021- 2022. Ostateczny koszt zostanie określony w drodze postępowania przetargowego.

Radosław Janecki
Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego
Urząd Miejski w Wieleniu