Trwają roboty przy wieleńskiej Mediatece

W dniu 2 grudnia 2020r. miała miejsce rada budowy związana z realizacją zadania pn. „Mediateka w Wieleniu”. Inwestycja jest jednym z modułów projektu „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju gminy”.

Projekt finansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 (oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych; Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych) oraz budżetu Gminy Wieleń.

Miniona rada budowy odbyła się z udziałem Konserwatora Zabytków, przedstawicieli wykonawcy, projektanta oraz inwestora. Omawiano kwestie dotyczące prowadzenia prac fundamentowych oraz rozwiązań, które będą miały zastosowanie na elewacjach powstającego obiektu. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a prace prowadzone są pod bieżącym nadzorem zespołu projektowego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Obecnie realizowane są roboty zbrojarskie i betoniarskie związane z fundamentami pod nową konstrukcję budynku.

Obiekt będzie skupiał kilka funkcji, w tym: kino z kawiarenką, bibliotekę, Pracownię Nowoczesnych Technologii, Centrum Współpracy Wielopokoleniowej oraz Centrum Wspierania Rodziny. W zakresie prac budowlanych ujęte zostały także roboty związane kompleksowym zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku, w tym: miejsca parkingowe, chodniki, zieleń, elementy małej architektury.

Radosław Janecki, UM Wieleń