Pomimo pandemii CWRKDiZ w Pile buduje „mosty”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, jednostka publiczna prowadzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, poprzez realizację różnorodnych działań, aktualnie głównie on-line, buduje „mosty” na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego. Jednak nie są to mosty w postaci budowli inżynierskiej, ale takie, które łączą edukację z pracą zbliżając te dwa światy do siebie.


Z definicji natomiast, są tzw. „rodzajem przeprawy”, przejściem w lepszą przyszłość ostatecznych odbiorców „budowli” – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz lokalnych przedsiębiorców. Budowie „mostów” przez Centrum sprzyja rozwój partnerstwa w obszarze kształcenia zawodowego oraz wsparcie specjalistów z dziedziny edukacji i otoczenia biznesu.

W I kwartale 2021roku, ciągle w pandemii COVID-19, rozpoczęto oraz kontynuowano budowę mostów dla:

– dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich), wideo warsztaty on-line o nazwie: „Mały przedsiębiorca”, w zakresie: promowania edukacji ekonomiczno-finansowej wśród dzieci, wzbudzania postawy przedsiębiorczej, przedstawienia zagadnień w aspekcie zawodów i pracy, kształtowania nawyku rozsądnego gospodarowania finansami.Zrealizowano łącznie 12 warsztatów dla 260 osób. Współtwórcy mostu: Przedszkole Publiczne nr 1 w Złotowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Złotowie, Przedszkole Publiczne nr 3 w Złotowie, Przedszkole Publiczne nr 4 w Złotowie, Publiczne Przedszkole
w Białośliwiu.


dzieci w wieku wczesnoszkolnym – „Ferie z zawodem”, „Spotkanie z zawodem” – warsztaty, spotkania z zawodowcami w tym z rzemieślnikami, w celu lepszego poznania zawodów, organizowane razem z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Pile.


– dyrektorów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach w subregionie pilskim, spotkanie on-line o nazwie: „Porozmawiajmy o współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w Północnej Wielkopolsce”, zorganizowane w dniu 1 lutego br. Celem przedsięwzięcia była diagnoza, zdefiniowanie potrzeb i wyzwań w kształceniu oraz doradztwie zawodowym Północnej Wielkopolski w bieżącej sytuacji, a także omówienie dotychczasowej i określenie przyszłej współpracy w zakresie wsparcia przez CWRKDiZ w Pile szkół ponadpodstawowych w ujęciu realizowanych przez nich zadań. Spotkanie miało za zadanie pomóc uczestnikom odpowiedzieć między innymi na pytania : Jakiego rodzaju wyzwania uważają za najtrudniejsze w swojej pracy?, Jakie dobre praktyki rekomendują w obszarze kształcenia zawodowego?, Które obszary funkcjonowania placówki wymagają wsparcia i jakiego rodzaju wsparcie byłoby najbardziej korzystne?, Jakim rodzajem współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (CWRKDiZ w Pile) są najbardziej zainteresowani? Podczas dyskusji wybrzmiały zarówno głosy dobrych praktyk, ale także tematy problemowe dla szkół, które należy uwzględnić w dalszych działaniach czy rozmowach w zakresie kształcenia zawodowego Północnej Wielkopolski. Wnioski ze spotkań z dyrektorami, które odbywały się we wszystkich subregionach Wielkopolski, były podstawą do planowania przez Departament Edukacji i Nauki UMWW działań wspierających kształcenie zawodowe. W spotkaniu udział wzięło 61 osób. Architekci mostu: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Paulina Stochniałek oraz Dyrektor DEiN Dorota Kinal, przedstawiciele szkół, pracodawców, instytucji, w tym: dyrektorzy, pedagodzy, kierownicy szkolenia praktycznego, doradcy zawodowi z 28 szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach; reprezentanci pracodawców – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Cechy Rzemiosł Różnych, Izby Gospodarcze; reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; dyrektorzy i pracownicy Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w województwie wielkopolskim.


– uczniów kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców, warsztaty o nazwie: „Spotkania on-line z rzemiosłem”, w zakresie promocji kształcenia zawodowego w systemie dualnym oraz rzemieślniczej nauki zawodu. Celem spotkań jest wyjaśnienie zasad współpracy ucznia z Cechem Rzemiosł Różnych oraz atuty wyboru rzemieślniczej drogi zawodowej. Podkreślana jest również rola rodzica jako ważnej osoby podczas dokonywania wyborów zawodowych, kształtowania przyszłości i kariery dziecka. Prezentowane są też narzędzia z jakich młodzież i rodzice mogą skorzystać na stronie i w mediach społecznościowych Centrum. Formuła jest otwarta, a uczestnicy mają możliwość zadawania pytań. Zainicjowano 29 spotkań dla 463 osób. Współorganizatorzy przeprawy: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Szkoła Podstawowa w Lipce, Szkoła Podstawowa w Świętej, Szkoła Podstawowa w Jastrowiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu, Szkoła Podstawowa w Radawnicy, Szkoła Podstawowa w Radwankach, „Dobra Szkoła” w Ratajach, Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze, Szkoła Podstawowa w Lipinach, Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie, Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach, Szkoła Podstawowa w Młynkowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance, Szkoła Podstawowa nr 5 w Pile, Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu. W planach kolejne spotkania. Zachęcamy do udziału pozostałe szkoły podstawowe z całego subregionu pilskiego.


– uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych: Indywidualne konsultacje edukacyjno – zawodowe” oraz warsztaty on-line pt.: „Zastanów się zanim zdecydujesz” i „Kończę szkołę i co dalej?”. Zamierzeniem tych działań jest pomoc uczniom w określeniu własnego potencjału, predyspozycji zawodowych uczniów, wsparcie przy wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej jak również prezentacja możliwości kształcenia technicznego oraz zawodowego. W I kwartale br. przeprowadzono łącznie 45 spotkań dla 393 osób. Współbudowniczowie wiaduktu: Szkoła Podstawowa nr 3,4,5,11 w Pile, Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance, Szkoła Podstawowa w Wyszynach, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy.– uczniów szkół ponadpodstawowych, warsztaty on-line pt.: „Wchodzę na rynek pracy”, w zakresie: kompetencji miękkich cenionych przez pracodawców, kształtowania w sobie cech dobrego pracownika, umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy oraz promowania postawy przedsiębiorczej. Zorganizowano łącznie 7 warsztatów dla 194 osób. Współautorzy przeprawy: Zespół Szkół w Gołańczy, Branżowa Szkoła I Stopnia
w Jastrowiu, Zespół Szkół w Ratajach, Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.


– uczniów i nauczycieli szkół technicznych oraz branżowych z przedsiębiorcami, spotkania on-line pt.: „Rozpocznij swoją karierę zawodową”. Zajęcia kierowane są do uczniów klas ostatnich, aby przygotować młodzież do świadomego wejścia na rynek pracy, poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne w poszukiwaniu pracy oraz oczekiwane przez potencjalnych pracodawców. W I kwartale br. zainicjowano 2 takie spotkania dla 102 osób. Współtwórcy mostu: firmy z powiatu złotowskiego: Ikano Industry Sp. z o.o. w Krajence i UNIMETAL Sp. z o.o. w Złotowie dla klas Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, jak również dwie znaczące firmy z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: Dora Metal Sp. z o.o. w Czarnkowie i Metrolog Sp. z o.o. w Czarnkowie dla ostatnich klas branżowych w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Kolejne spotkania w przygotowaniu.


– uczniów szkół ponadpodstawowych oraz opiekunów, projekt pod nazwą Erasmus + „Staże we Włoszech – Teoria w praktyce”,Program Erasmus+ Mobilność uczniów – kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA, w ramach którego zostaną zorganizowane praktyki zawodowe, dostosowane do profilu danego zawodu (wyjazd młodzieży wraz z opiekunami). Celami Akcji 1 Programu ERASMUS+ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia są: poprawa kompetencji zawodowych, zwiększenie zdolności do zatrudnienia, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości, usamodzielnienie i poczucie własnej wartości, poprawa znajomości języków obcych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej. Odbiorcy projektu 51 uczniów oraz 6 opiekunów. Architekci mostu: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii ze Starej Łubianki, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile.


– otrzymanie w trybie konkursowym tzw. Akredytacji w Akcji 1. Mobilność uczniów i kadry, w sektorze: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe programu Erasmus na lata 2021-2027. Sukces ten ma na celu ułatwienie beneficjentom składanie wniosków, co będzie niedługo możliwe po przyjęciu podstawy prawnej i zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. Jednostka znalazła się wśród wnioskodawców, którzy pomyślnie przeszli proces Akredytacji i uzyskali uproszczony dostęp do możliwości składania projektów dot. mobilności zagranicznych. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania ze środków europejskich na działania związane z wyjazdami w ramach praktyk zawodowych. Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu, czyli na lata 2021 – 2027. Corocznie do 2027 r. CWRKDiZ w Pile będzie umożliwiał młodzieży oraz nauczycielom z trzech szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo w naszym subregionie, wyjazd na praktykę zawodową do któregoś z krajów europejskich. Wszystkie zaplanowane działania w projekcie są dla uczestników bezpłatne. Zapraszamy szkoły kształcące zawodowo do kontaktu z nami, w celu sprecyzowania potrzeb mobilnościowych szkół, wyboru docelowego kraju realizacji praktyk zawodowych. Planujemy w każdym roku wysłać na praktyki zawodowe 3 osiemnastoosobowe grupy z 3 różnych szkół na okres 4 tygodni, a także kilkoro chętnych nauczycieli z tychże szkół. Możliwość nauki zawodu w innym środowisku przyczyni się do poszerzenia perspektywy patrzenia na świat wśród młodzieży, poczucia wspólnoty, tolerancji i samodzielności.


– Zapraszamy także do korzystania z platformy System Informacji Zawodowej www.celujwzawody.pl, którą współtworzy Centrum. SIZ to rodzaj „wyszukiwarki”, to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego.


Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej lub technikum oraz odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach w jednym miejscu.

Szkołom ponadpodstawowym umożliwiamy przedstawienie swojej oferty uczniom szkół podstawowych, ich rodzicom oraz pracodawcom.

Firmom poszukującym przyszłych fachowców platforma pomaga w nawiązaniu kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.Ponadto Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, mimo pandemii, umożliwia budowanie kolejnych mostów, poprzez organizowanie aktualnych przedsięwzięć. Są to m.in.:

konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku”, organizowany wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Izbami Rzemieślniczymi w Wielkopolsce. Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego i zawodów rzemieślniczych, poprzez uhonorowanie osób, które poszerzając wiedzę i zdobywając umiejętności budują swoją karierę zawodową. W swojej pracy wykazują się entuzjazmem i pasją, mobilizują innych do działania. Dzięki zamiłowaniu do pracy i swojej postawie stają się autorytetem w środowisku lokalnym. W kryterium oceniania będą brane pod uwagę m.in: ocena z egzaminu, dodatkowe osiągnięcia zawodowe (certyfikaty, dyplomy itp.), kontynuacją zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w 2020 roku zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski w szkołach i Izbach Rzemieślniczych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Wnioski można składać we właściwym miejscowo CWRKDiZ, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszania wnioskodawcy. Zachęcamy Cechy Rzemiosł Różnych do składania wniosków swoich kandydatów.


konkurs „ZAWODOWCY POSZUKIWANI – Mapa rzemieślników 2021”, dla uczniów klas VI-VIII ze szkół powiatu złotowskiego oraz miasta i gminy Łobżenica. Celem powyższego konkursu jest kształtowanie wśród młodzieży pozytywnego wizerunku pracy i nauki zawodowej, zapoznanie uczniów z zawodami rzemieślniczymi znajdującymi się w ich otoczeniu. Konkurs organizowany jest w partnerstwie z Burmistrzem Miasta Złotowa, Cechem Rzemiosł Różnych w Złotowie. Zadaniem młodzieży jest wykonanie mapy zakładów rzemieślniczych, które przynależą do zrzeszenia Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie. Istnieje możliwość wykonania mapy w dwóch kategoriach: plastycznej lub cyfrowej, w zależności od predyspozycji i zamysłu uczniów. Jednym z założeń naszej jednostki jest propagowanie nauki i pracy zawodowej, dlatego poprzez ten konkurs chcemy zachęcić młodzież do planowania swojej przyszłej kariery oraz szerzyć pozytywny wizerunek pracy zawodowej, w tym rzemieślniczej. Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie, dla laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki, które zostaną wręczone podczas Gali XXI finału konkursu „Złoty Herb”. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatorów. Konkurs trwa do 14.05.2021 r.Targi Edukacyjne, które odbędą się on-line w dniach 7-8.05. 2021r, pod hasłem: „Uwaga!…Edukacja”. Wydarzenie obejmuje dwa dni: piątek (07.05) w godzinach 13.00 – 17.00 i sobotę (08.05) w godzinach 10.00 – 14.00. – Targi Edukacyjne corocznie organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie po raz pierwszy odbędą się on-line. Organizator to również Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Oferta Centrum na dwudniowe wydarzenie obejmuje m.in.: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, webinary, spotkania on-line, quizy oraz zawodową strefę informacyjną. Targi Edukacyjne w Poznaniu od ponad 20 lat kształtują przyszłość młodych Wielkopolan. Szczegóły wkrótce.– „Poniedziałki z Doradztwem Zawodowym”, dla uczniów subregionu pilskiego, klas VIII szkół podstawowych (ich rodziców i opiekunów), uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem spotkań jest m.in.: planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej, diagnoza własnych zasobów podczas dokonywanych wyborów edukacyjnych i zawodowych, zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz inne kwestie związane z doradztwem zawodowym. Proponujemy formę: indywidualne doradztwo / konsultacje stacjonarnie w siedzibie Centrum lub z wykorzystaniem platform komunikacji do wyboru np. WhatsApp, Click Meeting, telefon, Skype. Dyżur naszego doradcy zawodowego trwa od godz. 7:30 do godz. 17:00 w każdy poniedziałek, w pozostałe dni wtorek-piątek 7:30-15:30. Prowadzący spotkanie: Mariusz Wiszowaty. Czas trwania konsultacji: godzina zegarowa – 60 minut. UMÓW SIĘ! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TEL. 881 771 054. Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z narzędzi jakie przygotowaliśmy dla Was.
https://cwrkdiz.pila.pl/panel-ucznia .

Zachęcamy do wspólnego budowania „mostów”, stwarzania szans młodzieży na lepszą, bardziej przemyślaną przyszłość.


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
tel. 67/307-00-04; e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
www.cwrkdiz.pila.pl