Wójt Gminy Czarnków z absolutorium!

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Czarnków, która odbyła się 29 maja 2020 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek otrzymał absolutorium!

Najważniejszymi punktami XXIV sesji Rady Gminy Czarnków było głosowanie nad czterema projektami uchwał.

Pierwszy dotyczył wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarnków, drugi rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Czarnków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2019 rok, trzeci zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok, a czwarty udzielenia Wójtowi Gminy Czarnków absolutorium z tytułu wykonanego budżetu. Radni większością głosów opowiedzieli się za przyjęciem wszystkich projektów.

Już na początku sesji Wójt Gminy Czarnków – Bolesław Chwarścianek przedstawił przed Radą raport o stanie Gminy, w którym zawarto najważniejsze informacje dotyczące m.in. finansów samorządu. W 2019 roku wydano łącznie 51.561.372,12 złotych z budżetu Gminy Czarnków, a uzyskano dochody w kwocie 52.346.008,24 złotych. Podjęto przy tym szereg działań inwestycyjnych wśród, których znalazła się przebudowa skrzyżowania w Gębiczynie oraz przebudowa drogi gminnej w Sobolewie.

W dalszej części, po przedstawieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej przez jej Przewodniczącego Damiana Wylegałę oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Skarbnika Gminy Czarnków Magdalenę Mendyk, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków tytułem wykonania budżetu za 2019 rok. W wyniku głosowania absolutorium zostało Wójtowi przyznane.

Po zakończeniu głosowania, przy okazji procedowania ostatniego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży wraz z Wiceprzewodniczącym Mariuszem Michałkiem wręczyli Bolesławowi Chwarściankowi kwiaty i złożyli gratulacje.

Sławomir Matz, Urząd Gminy Czarnków