Zarząd Powiatu Chodzieskiego z absolutorium

Czerwcowa sesja rady powiatu obfitowała w ważne decyzje. Radni głosowali nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok, a także, po przedstawieniu raportu o stanie Powiatu Chodzieskiego za 2018 rok, udzieleniem zarządowi wotum zaufania.

Sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za miniony rok przedstawiła skarbnik Dorota Pierzchlewicz. Jak poinformowała, dochody powiatu wyniosły w 2018 roku 53 197 449,89 zł, tj. 99,95% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 52 031 093,08 zł, stanowiąc 98,03% założonego planu. Wypracowana nadwyżka budżetowa wyniosła więc ponad 1,1 mln zł.

Warto zaznaczyć, że na inwestycje i zakupy inwestycyjne powiat wydał w ubiegłym roku ponad 4 miliony złotych.

Wniosek o przyznanie absolutorium z wykonania budżetu przedstawiła działająca w ramach rady powiatu komisja rewizyjna.

Wniosek ten uprzednio pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Niemal jednogłośnie Rada Powiatu Chodzieskiego przyznała Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

Za tę decyzję i za pracę wszystkich osób, od których zależało zrealizowanie założeń budżetowych w ubiegłym roku, w imieniu zarządu powiatu dziękował starosta Mirosław Juraszek.

źródło: Powiat Chodzieski