Zdalne nauczanie. Jak radzą sobie szkoły z powiatu chodzieskiego?

Od 12 marca zostało zawieszone nauczanie w szkołach, a od 25 marca wprowadzono nauczanie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, odpowiadają za nie dyrektorzy szkół, którzy stanęli przed wyzwaniem przestawienia dotychczasowych metod nauczania na zupełnie inne tory. Zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, jest to zupełnie nowa rzeczywistość.

Podczas gdy dotychczasowa szkoła kojarzy się z tłumami młodzieży i gwarem szkolnych korytarzy, nagle wszyscy znaleźli się w izolacji, ucząc się tylko z użyciem platform i komunikatorów. Jest to trudna i nietypowa sytuacja, a należy dodać, że szkolnictwo ponadpodstawowe jest bardzo zróżnicowane, od liceów ogólnokształcących, poprzez szkolnictwo zawodowe, na szkołach specjalnych kończąc. Oto jak w czasie zdalnego nauczania radzą sobie szkoły prowadzone przez Powiat Chodzieski.

Tomasz Procek – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego: Powiat podpisał porozumienie w sprawie darmowego udostępnienia dla szkół platformy do prowadzenia zajęć online Lecturus Cisco Webex. To profesjonalne narzędzie, które wspomaga zdalne formy prowadzenia zajęć. W maju, w odpowiedzi na apele nauczycieli kształcenia zawodowego, została uruchomiona dla Powiatu platforma B-Learning, która stanowi bogaty zasób edukacyjny do kształcenia w poszczególnych zawodach. Ponadto, zakupiono 34 laptopy, w ramach programu Zdalna Szkoła. Staramy się wspierać nasze szkoły i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zgłaszanym potrzebom. Dotychczas nie dotarły do nas żadne krytyczne uwagi ze strony rodziców i kuratorium oświaty, dotyczące zdalnego nauczania w szkołach ponadpodstawowych, a wręcz przeciwnie, spotykaliśmy się z pozytywnym odbiorem naszych szkół. Chociaż wszyscy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie podkreślają, że tęsknią już za powrotem do tradycyjnej szkoły i ponownym spotkaniem ze swoją klasą.

Lucyna Sworowska – Dyrektor ZS w Chodzieży: Jak tylko pojawiła się informacja o rozpoczęciu zdalnego nauczania, wdrożyliśmy system, który umożliwił nauczycielom wypełnianie ich obowiązków. Ze względu na to, że wszyscy nauczyciele już od 2 lat korzystali ze służbowych maili w MS OFFICE 365, podjęto decyzję o wykorzystaniu Microsoft TEAMS. Zostało stworzonych 960 adresów mailowych dla uczniów oraz 37 zespołów w TEAMS, do których przypisano uczniów i od 25 marca rozpoczęliśmy nauczanie na odległość. Wykorzystywany jest także Messenger, platforma B-learning, „E-podręczniki” i inne multimedialne zasoby edukacyjne Zajęcia są prowadzone głównie online w postaci czatu na Teams, a także jako zajęcia audio/video. Mimo zróżnicowanej sytuacji materialnej uczniów i ich rodziców, wielu nauczanych zawodów oraz zastosowania różnorodnych metod pracy, kształcenie na odległość przynosi pożądane efekty. Nauczyciele utrzymują kontakt z każdym uczniem i reagują natychmiast po zgłoszeniu trudności w nawiązaniu połączenia lub innych uwag. Edukacja zdalna w ZS w Chodzieży od samego początku jest planowa i systematyczna. Zgodnie z wytycznymi MEN, aby uczniowie nie przebywali zbyt długo przed komputerem na zajęciach online, szkoła świadomie stosuje różnorakie inne metody nauczania. Lekcje podobnie jak w dwóch pozostałych szkołach powiatowych odbywają się w czasie rzeczywistym, według ustalonego planu.

Izabela Góra – Dyrektor ZS w Ratajach: Narzędziem podstawowym, które zostało uruchomione na potrzeby zdalnego nauczania jest dziennik elektroniczny VULCAN. Służy do kontaktów uczeń-nauczyciel-rodzic, są tam również umieszczane informacje o wszystkich zadaniach, na prośbę rodziców zebrane w jednym miejscu. Dodatkowo w szkole od wielu lat funkcjonuje platforma Moodle, z której w tej chwili korzysta około 70% nauczycieli. Około 75% nauczycieli prowadzi lekcje online na platformach: ZOOM, Discord, Google Classroom i innych. Nie narzucam nauczycielom form pracy, rozumiejąc, że mogą mieć własne podejście do zdalnej nauki. Jest to kwestia zaufania do profesjonalizmu kadry pedagogicznej. W przypadku Szkoły Specjalnej, do dwóch uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu, nauczyciele wysyłają i weryfikują materiały pocztą tradycyjną oraz poprzez kontakt telefoniczny. Uczniowie rzadko zgłaszają problemy techniczne. Docierają do nas sporadyczne sygnały, że nauczyciel zadaje za dużo materiału, na co reagujemy dostosowując ilość do możliwości uczniów. Po kilku tygodniach zdalnego nauczania, nie mamy zauważalnych problemów z kształceniem na odległość. Wszyscy nauczyciele na nowo zorganizowali swój warsztat pracy. Od samego początku zachęcam nauczycieli do lekcji online. W tej chwili nawet ci, którzy podchodzili do tego sceptycznie, korzystają z tych narzędzi.

Regina Nalepa – Dyrektor I LO w Chodzieży: Szkoła od 7 lat korzysta z dziennika elektronicznego LIBRUS. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w komputer i tablicę interaktywną. Dzięki temu nauczyciele od dawna mają zgromadzone materiały, które teraz wykorzystują. W pracy zdalnej wykorzystano narzędzia i możliwości, które nauczyciele znają. Pracujemy na platformach epodręczniki.pl, Scholaris, Quizlet. Od września 2019 r. jest wykorzystywana w szkole platforma e. zerom. pl, na której nauczyciele mają założone maile służbowe. Służy ona do przesyłania uczniom materiałów oraz oceniania ich prac. Podstawą kontaktu z uczniami i ich rodzicami pozostał dziennik elektroniczny. Oprócz Librusa nauczyciele potrzebowali narzędzi dodatkowych ze względu na specyfikę nauczanego przedmiotu. Korzystamy z aplikacji Discord, Zoom, Messenger, Skype. 60% wszystkich lekcji odbywa się na platformach edukacyjnych, w formie video lub audiokonferencji. Stawiamy na różnorodność metod nauczania, profesjonalizm nauczyciela i jego autonomię. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami, którzy doceniają zaangażowanie nauczycieli. Do tej pory nie dotarły do nas żadne negatywne uwagi. Czas pandemii to trudny czas dla nas wszystkich. Młodzież jednak ma ogromną szansę na trening samodzielności oraz odpowiedzialności, a to w I LO w Chodzieży jest zauważalne.