Złotów walczy o prawie 34 mln zł na rozwój miasta

Miasto Złotów złożyło wniosek na blisko 34 miliony złotych! Pieniądze przeznaczone mają zostać na rozwój miasta. Złotów ma szanse znaleźć się gronie miast, które dofinansowanie otrzymają. Rozstrzygnięcie nastąpi w I kwartale 2021 r.

W dniu 30 października Gmina Miasto Złotów złożyła aplikację „Złotów Wielkopolskie Zdroje” do programu  finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Wniosek został złożony na dofinansowanie działań służących rozwojowi miasta na łączna kwotę 33 751 000 zł (nie jest wymagany wkład własny). Złotów ma szansę na znalezienie się gronie 15 miast, które dofinansowanie otrzymają. Rozstrzygnięcie nastąpi w I kwartale 2021 r.

Projekt przewiduje wdrażanie  strategicznego i  kompleksowego zarządzania miastem, służy poprawie sytuacji mieszkańców, ochronie środowiska, ograniczaniu ubóstwa, dostępności, mieszkań oraz wsparciu lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Ponieważ jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest promowanie stosunków dwustronnych, projekt zakłada również dwustronną współpracę z krajami-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2024 roku.


W pierwszym etapie prac nad Programem Rozwoju Lokalnego i Programem Rozwoju Instytucjonalnego przeprowadzona została szczegółowa diagnoza sytuacji miasta i potrzeb jego mieszkańców. Dokonano identyfikacji kluczowych  problemów, ich przyczyn i skutków – czynników,  które w zasadniczy sposób  ujemnie wpływają na tempo rozwoju miasta. Znalazły się tu min.: odpływ młodych ludzi z miasta, zmiana struktury wieku mieszkańców, wysoki poziom wydatków na pomoc społeczną, słaba dostępność mieszkań, zła jakość wód w jeziorach i rzece, brak prawidłowych nawyków mieszkańców w zakresie właściwej segregacji odpadów, zła jakość powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym.    

Następnie dokonano identyfikacji potencjałów którymi dysponuje miasto. Możemy się pochwalić: zdrowymi warunkami do pracy, życia i spędzania wolnego czasu, aktywnością obywatelską i walorami przyrodniczymi. W wyniku szerokiego włączeniu społeczności lokalnej wypracowano następującą wizję miasta:

Złotów. Wielkopolskie Zdroje – neutralne dla klimatu centrum zdrowia i aktywnego wypoczynku. Miasto czystych jezior i zielni atrakcyjne do życia, nauki i pracy. Serce historycznej Krajny.

Następnie sformułowano trzy strategiczne cele:

  • Miasto park, z wysoką jakością wód i powietrza, kompleksowo wykorzystujące OZE.
  • Nowoczesne i otwarte miasto ludzi aktywnych, oferujące atrakcyjne miejsca pracy i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Miasto lider usług rehabilitacyjno-zdrowotnych oraz przemysłu czasu wolnego w Wielkopolsce.

Na każdym z etapów w pracę nad projektem włączeni zostali mieszkańcy Złotowa. Przeprowadzono między innymi: ankietę wśród młodzieży, przedsiębiorców i osób pracujących za granicą, powszechne konsultacje dotyczące wizji miasta, wywiady pogłębione, spotkania konsultacyjne, warsztaty. We wszystkich wskazanych wydarzeniach udział wzięło około 4000 osób. Bardzo wiele propozycji – ponad 700  – wpłynęło na ogłoszony nabór pomysłów na przedsięwzięcia. Wśród nich należało (choć z żalem) dokonać radykalnej selekcji. Dofinansowane mogą być tylko zadania mieszczące się w kompetencjach samorządu, nie ingerujące w rynek (wykluczone było wsparcie przedsiębiorców) oraz służące rozwojowi miasta.  

Ostatecznie  w aplikacji zgłoszono 37 działań, między innymi: wykonanie odwiertów geologicznych w celu poszukiwania surowców leczniczych, montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, modernizacja infrastruktury rowerowej Złotowa, oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta, remont budynków przy wieży ciśnień na siedzibę Miejskiego Biura Karier i Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości  „Mierz wysoko”, remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami „Przyjazna biblioteka bez barier”, uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Powstańców, budowa tężni solankowej, rozbudowa pływalni Laguna (dokumentacja), modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim, budowa pola namiotowego.

Złożone aplikacje zostaną poddane ocenie ekspertów. Pozostaje czekać na rozstrzygnięcie.

Burmistrz Miasta Złotowa serdecznie dziękuje mieszkańcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektu. Wspólnie wykonaliśmy bardzo ważną pracę, która, być może,  zaowocuje  realizacją ważnych dla rozwoju miasta i jego mieszkańcom inwestycji.